Zápisnice schôdze officierov

27. september 2018

Zápisnica zo schôdze Výkonného výboru HOG Bratislava Chapter, konanej dňa 27.09.2018.

Za zapisovateľa bol zvolený: Henrich Šefčík
Za overovateľa zápisnice bol zvolený: Branislav Šimek

Program schôdze:

 • Reorganizácia vedenia, voľby Director-a, diskusia k navrhovaným zmenám
 • Pripravovaná spoločná akcia HUSACINA 2018 s HOG Prešov
 • Pripravovaný klubák 10. 2018, záverečná schôdza 11. 2018, ostatné

Na schôdzi bolo dohodnuté a schválené nasledovné:

V rámci diskusie o štruktúre officierov a vedenia HOG Chapter Bratislava sa prebrali rôzne organizačné aspekty fungovania klubu. Všetci prítomní sa zhodli, že je potreba vytvoriť písomnú formu štruktúry edenia a stanovy, aby sa jasne definovali vzťahy a fungovanie v rámci rozhodovacích a organizačných činností klubu.
Na jednej z prvých zmien sa prítomní ozniesli, že prebehne voľba Director-a HOG CHapter Bratislava. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu a k spresneniu priebehu voľby.

 1. Hlasovanie o voľbe Director-a prebehne na výročnej schôdzi HOG Chapter Bratislava, ktorá bude vyhlásená minimálne jeden kalendárny mesiac vopred, bežnými komunikačnými kanálmi používanými v klube. (WhatsApp skupina HOG Infromácie, mail, sms…)
  • ZA: 14 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 0 hlasov
 2. Hlasovanie o voľbe Director-a prebehne v celej členskej základni. Každý člen, ktorý je právoplatne prijatý do HOG Chapter Bratislava, ku dňu výročnej schôdze má hlasovacie právo a môže odovzdať jeden hlas jednému z predstavených kandidátov.
  • ZA: 14 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 0 hlasov
 3. Hlasovanie o voľbe Director-a prebehne tajine, písomnou formou.
  • ZA: 12 hlasov
  • PROTI: 1 hlas
  • ZDRŽALI SA: 1 hlas
 4. Volebné obdobie, na ktoré bude Director zvolený bude 3 roky.
  • ZA: 14 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 0 hlasov
 5. Kandidát na Director-a musí byť členom HOG Chapter Bratislava a must zastávať jednu z aktuálnych officierskych pozícií.
  • ZA: 12 hlasov
  • PROTI: 2 hlasy
  • ZDRŽALI SA: 0 hlasov
 6. Všetci kandidáti na Director-a musia byť osobne prítomní na hlasovaní. Zoberie sa na zreteĺ objektívna príčina neúčasti kandidáta.
  • ZA: 13 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 1 hlas
 7. V prípade, že o pozíciu Director-a sa nebude uchádzať žiaden kandidát, vo funkčnom období v dĺžke trvania 1 rok pokračuje aktuálny Director.
  • ZA: 14 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 0 hlasov
 8. V prípade, že o pozíciu Direcotr-a sa bude uchádzať len jeden kandidát, prebehne tajné hlasovanie o jeho kandidatúre formou hlasu „ZA“ a hlasu „PROTI“. Ak kandidát získa nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov „ZA“, bude zvolený, v opačnom prípade zvolený nebude. Pri nezvolení bude v pozícii pokračovať aktuálny Director na obdobie jedného roka.
  • ZA: 13 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 1 hlas
 9. V prípade, že o pozíciu Director-a sa budú uchádzať dvaja a viacerí kandidáti, prebehne tajné hlasovanie o ich kandidatúre. Každý z členov HOG Chapter Bratislava môže dať jeden hlas práve jednému z kandidátov. Zvolený za Director-a bude ten kandidát, ktorý dostane najviac platných hlasov prítomných hlasujúcich členov klubu.
  • ZA: 12 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 2 hlasy
 10. V prípade, že aktuálny Director sa vzdá funkcie, resp. prejaví záujem nepokračovať vo vedení klubu, preberie funkciu Director-a aktuálny Assistent Director-a na obdobie do najbližšej výročnej schôdze, ktorá bude vyhlásená zároveň ako volebná.
  • ZA: 14 hlasov
  • PROTI: 0 hlasov
  • ZDRŽALI SA: 0 hlasov

Bola podaná informácia, že je organizovaná husacina v Slovenskom Grobe v termíne 1.12.2018 s HOG Chapter Prešov. Po aktualizovaní počtu nahlásených hostí bude posunutá informácia pre našich členov, ktorí by mali záujem sa na tejto akcii zúčastnit. Zároveň bude pripravený prihlasovací formulár v členskej zóne web stránky.

Člensu klubák október 2018 je pripravovaný program na štvrtok 4.10.2018 v Harley Saloon, kde budú odprezentované všetky prejenané zmeny a zároveň podana spresnená informácia o záverečnej schôdzi november 2018.

Bola podaná informácia o programe schôdze plánovaniej na 17.11.2018 na Donovaloch v hoteli Galileo. Bude sprístupnený hlasovací formulár na nahlasovanie záujmu a rezervovanie ubytovania.

V Bratislave dňa 27.09.2018

Zapísal: Henrich Šefčík        Overil: Branislav Šimek

30. marec 2017

Zápisnica zo schôdze Výkonného výboru HOG Bratislava Chapter, konanej dňa 30.03.2017.

Za zapisovateľa bol zvolený: Henrich Šefčík
Za overovateľa zápisnice bol zvolený: Branislav Šimek

Program schôdze:

Motosalón 2017 Incheba – vyhodnotenie akcie + diskusia
Pripravované akcie klubu – informovanie o stave
– HD narodeniny
– SuperRally, Balaton
– Prostredná míľa Hradec Králové
– ďalšie
Nová štruktúra oficierov – právomoci a zodpovednosti – diskusia
Pozícia Fotograf – stav, diskusia, nový záujemca
Školenia HOG
– príprava školení RC
– príprava školenia jazda v kolóne
– škola bezpečnej jazdy
Nálepky HOG BA – návrh a diskusia
Web stránka – stav a diskusia
Rôzne + diskusia
Uznesenie schôdze členov VV

Na schôdzi bolo dohodnuté a schválené nasledovné:

Henrich Šefčík predniesol opis priebehu prezentácie HOG Chapter Bratislava na Motosalóne 2017 v Inchebe. Všetci zúčastnení sa zhodli, že akcia bola primerane zorganizovaná k času, za ktorý sa mala pripraviť. Situácia ale nebola v prezentácii ideálna. Či už z objektívnych dôvodov – organizácia prízemia Incheby a okolitých stánkov bola na veľmi nízkej úrovni, prípadná účasť iných klubov nebola dostatočne zabezpečená ako bolo sľubované. Tak isto aj naše subjektívne dôvody prezentácie boli nedostatok relevantných prezentačných materiálov, neexistencia prospektov, podkladov z HOG. Výstup a vyhodnotenie akcie je z pohľadu HOG Chapter Bratislava skôr rozpačitý v celej členskej základni. Prítomní sa zhodli na tom, že ak má prebehnúť prezentácia HOG Chapter Bratislava na Motosalóne malo by to prebehnúť v súčinnosti s HDBA Dealerstvom, kde účasť klubu môže pomôcť predajným argumentom a tak isto prezentácia Harley Davidson nebude „roztrhnutá“ na dva stánky.

Celá akcia bola následne VV vyhodnotená ako priemerná s prihliadnutím na vstupné podmienky organizácie zo strany Incheby a jej zástupcu.

O pripravovaných akciách HOG Chapter BA informovali Activities oficieri Tomáš Cibulka a Robo Pecov.

HD narodeniny Bratislava – boli podané informácie o aktuálnom stave pripravenosti akcie HDBA. HOG Chapter BA prvá jazda v sezóne bude spojená s cestou, kde sa náš klub stretne s HOG PO a HOG BA. Presné miesto stretnutia sa upresní dodatočne po konzultáciách zúčastnených strán.

Na pripravovanú akciu zrealizuje oficiálnu pozvánku Heňo Šefčík a Ľuboš Švec.

Zúčastnení oficieri sa dohodli na podpore cateringu HOG BA Narodenín a to v rozsahu:
– Občerstvenie na bode stretnutia všetkých HOG Chapter Bratislava.
– Občerstvenie vo forme gulášu prípadne minirautu – ponuku pripraví Robo Pecov
– So súčinnosťou vedenia Harley Saloon sa určí večera v Harley Saloon pre pozvaných a príspevok HOG Chapter BA na spoločnej večeri pre zúčastnených hostí – skoordinuje Robo Pecov a Tomáš Cibulka

Ubytovanie pre pozvaných hostí zorganizuje a odkonzultuje s HOG PO a HOG BB a následne aj zabezpečí Tomáš Cibulka.
Jazdu z HDBA smerom na miesto stretnutia a naspäť zorganizuje a odkonzultuje s HOG PO a HOG BB náš HRC Deži Bugár.
Po dohode zorganizuje Tomáš Cibulka a Robo Pecov s Harley Saloon rezervovanie miest pre pozvaných a dohodne zľavu na útratné pre účastníkov.

Super Rally – Boli podané informácie o ubytovaní, vstupeniek a kyvadlovej dopravy.
VV sa uzniesol na zafinancovaní cateringu v sobotu v mieste akcie. Robo Pecov zabezpečí cenovú ponuku na pečené prasa a čapované kofoly a pivo.
VV rozhodol, že poplatok za akciu sa bude zbierať od prihlásených vo výške 100% účastníckeho poplatku. Tento postup bude aplikovaný na všetky akcie tohto roka v klubovej réžii.
Informovanie o spôsobe a výške platenia na klubovej schôdze zabezpečí Heňo Šefčík.

Balaton – zúčastnení sa dohodli, že táto akcia je komunikovaná klubom ale podpora prebehne na úrovni potenciálnych záujemcov zo strany klubových jazdcov. Klub nebude organizovať spoločnú jazdu a ani inú podporu.

Prostredná míľa Hradec Králové
Boli podané informácie o ubytovaní a cene na účastníka. Tak isto aj v tomto prípade sa bude zbierať poplatok vo výške 100% predpokladanej sumy za ubytovanie.

Ďalšie
Pripravovaná účasť klubu na slovenskej akcii Route 66 SK

Ďalšie akcie budú odprezentované Robom Pecovom na klubovej schôdzi
Guláš Ostrava
Prague Harley Days
Guláš Cup HD-No.1 Club – Štrbské pleso

Henrich Šefčík prezentoval návrh štruktúry oficierov HOG Chapter. Všetci členovia VV dostanú do mailu spolu so zápisom z tejto schôdze popis a štruktúru oficierov. Na ďalšej schôdzi prebehne diskusia k štruktúre.

Keďže na predchádzajúcej schôdzi VV prezentoval svoj názor na vzdanie sa postu fotografa Igor Janata, tak prebehla diskusia ohľadom spôsobu organizovania fotenia akcii HOG BA.
Všetci prítomní sa zhodli, že je nutné rozdeliť prácu a záťaž fotografovania na viacerých členov klubu. Následne sa dohodlo a schválilo, že fotky a galéria fotiek budú prezentované na oficiálnej a plne prístupnej časti našej webovej stránke (už nie v členskej zóne). Po diskusii o fotografovaní a spôsobe riešenia sa Igor Janata rozhodol zostať na pozícii fotografa. Bola mu v plnej miere vyslovená dôvera a zhodli sme sa, že Igor bude mať plnú právomoc a zodpovednosť za zverejnenie fotiek na našom webe. Akékoľvek zasahovanie do právomocí a zodpovednosti fotografa nie je prípustné a nebude tolerované. Bude na Igorovi aký počet fotiek zvolí ako vhodnú prezentáciu z tej ktorej akcie klubu. Ak bude mať niekto výhrady pri fotení na konkrétnej akcii je plne na dohode medzi ním a Igorom ako sa dohodnú na fotení.

VV bol informovaný, že je záujemca o ďalšiu pozíciu fotografa: Maťo Hančák
Igor Janata sa dohodne s Maťom o spôsobe spolupráce a následne rozhodne o ďalšom postupe.
Informovanie o stave a rozhodnutí VV na klubovej schôdzi o fotografovi a fotografovaní zrealizuje Heňo Šefčík.

Na základe dohody z minulých schôdzí sú pripravované školenia v klube:
– škola bezpečnej jazdy zabezpečená externou spoločnosťou. Podmienky a prihlasovanie záujmu na účasti pre danú akciu budú odprezentované na klubovej schôdzi Heňom Šefčíkom.
– školenie jazdy v kolóne. Bol dohodnutý a odsúhlasený spôsob školenia všetkých členov klubu pre jazdu v kolóne. Safety Officer Luděk Čtverák pripraví 2 termíny na nahlasovanie členov.
– školenie Road Captainov. Tak isto bol dohodnutý spôsob školenia RC nášho klubu pod kuratelou Safety officera Luděka Čtveráka.

Informovanie o pripravovaných školeniach zabezpečí na klubovej schôdzi Heňo Šefčík.

Na schôdzi boli odprezentované možnosti výroby klubových nálepiek:
– Veľká 3D nálepka HOG Chapter Bratislava
– Papierové nálepky

V rámci diskusie sa dohodlo, že budú vypracované viaceré cenové ponuky na papierové nálepky HOG BA a následne VV rozhodne o výrobe niektorej z nich.

V rámci pripravovaných zmien na našej web stránke bola odprezentovaná potreba riešiť redesign stránky a spôsob prezentácie klubu (nielen web stránka ale aj FB stránka apod…) a spôsob redesignu nielen grafického charakteru ale aj technického.
Webmaster Tomáš Sirko pripraví návrh prípadných riešení na zmenu stavu aktuálnej stránky (zmena galérie, zmeny v členskej zóne – prihlasovacie formuláre, zverejnenie všetkých dokumentov klubu, zverejnenie zoznamu členov klubu a pod…)
Bola položená otázka na Ladies of Harley či by z ich strany nebol záujem o vytvorenie ich samostatnej podstránky LoH HOG BA.

Ostatné

V rámci diskusie boli predložené tieto návrhy:
– Reprezentačné materiály a predmety HOG Chapter Bratislava. Pre prezentáciu klubu navonok je vhodné pripraviť reprezentačné podklady a predmety klubu. VV sa dohodol o prezentovaní tejto myšlienky na klubovej schôdzi (Heňo Šefčík) aby členovia klubu predložili nápady na dané predmety. Dohodlo sa, že Ľuboš Švec zabezpečí návrh plakety ako dar pre spriatelené kluby pre budúce akcie, na ktoré bude klub pozvaný.

– Prosba dealerstva H-D BA:
Dealer H-D BA poprosil o pomoc pri ich mini demo truck-u realizovanom poslednú sobotu v mesiaci apríl, máj, jún a júl – podpora 2 jazdcov od 10:00 do 17:00.
Vznikla dohoda, že bude táto požiadavka prezentovaná členskej základni a jazdci sa zabezpečia. (zodpovedný Deži Bugár)

– Tričká a košele:
Keďže HOG BA ešte disponuje nevyužitými printmi na tričká tak je nutné, ešte pred ich expiráciou, využiť ich pre výrobu tričiek. Rovnako sa zistí záujem o výrobu košieľ HOG BA. Zodpovednosť za zistenie záujmu o tričká a košele bude mať Jano Plutko.

Členovia VV sa dohodli na konaní najbližšej schôdze členov VV vo štvrtok 27.04.2017 o 18:00 v Harley Saloone.

Príloha: navrhovaná Štruktúra officierov

V Bratislave dňa 30.03.2017

Zapísal: Henrich Šefčík        Overil: Branislav Šimek

16. február 2017

Zápisnica zo schôdze Výkonného výboru HOG Bratislava Chapter, konanej dňa 16.02.2017.

Za zapisovateľa bola zvolená: Lucia Jenčová
Za overovateľa zápisnice bol zvolený: Branislav Šimek

Program schôdze:

Web stránka – doplnenie chýbajúcich údajov, fotiek, kontaktov, dizajn stránky a jej ďalšia funkcia
HOG Chapter Charter Renewal – nový spôsob zasielania údajov a správa prístupov
Motosalón 2017 Incheba – stav prípravy HOG prezentácie, kroky k úspešnému zvládnutiu akcie
Pripravované akcie klubu – SuperRally, Balaton, Prostredná míľa ubytovanie…
Spoločné narodeniny HOG BA, H-D BA, Harley Saloon – stav príprav, postup, pozvania
Kódex motorkára
Nová štruktúra officierov – právomoci a zodpovednosti
Fotogaléria, fotodokumentácia
Školenia HOG BA – školenia RC, školenie jazdy v kolóne, škola bezpečnej jazdy
Friendship s HOG Chapters Slovensko a Česko – uvedenie a zoznámenie nových oficierov
Príprava stretnutia s vedením H-D BA – noví oficieri
Rôzne, diskusia
Uznesenie schôdze členov VV

Na schôdzi bolo dohodnuté a schválené nasledovné:

VV sa dohodol, že web stránka: www.bratislavahog.sk ostáva aj naďalej vo formáte WordPress, avšak prerobí sa a zjednoduší jej obsah. Taktiež sa doplnia chýbajúce údaje a opravia chyby a neaktuálne informácie.

Formulár HOG Chapter Charter Renewal s aktualizovanými údajmi nových oficierov BA Chapter odoslal Ludek Čtverák do HOG Int. Týmto bola splnená povinosť na rok 2017, ďalší formulár je potrebné odoslať do 31.12.2017 podľa nových pravidiel, s ktorými bol oboznámený Henrich Šefčík.
Tomáš Sirko bol poverený novým oficierom prideliť a sprístupniť emailové adresy HOG BA Chapter.

VV rozhodol, že na najbližšej členskej schôdzi 2.3.2017, sa s členmi dohodne na rozpise služieb na akciu Motocykel 2017 v Inchebe. Informáciu o konaní tejto akcie dá predtým na WhatsApp Heňo Šefčík.
V rámci započatých jednaní s usporiadateľom Motozóny sa Ludek Čtverák podujal zabezpečiť prípravu zázemia akcie, programová a organizačná stránka je v kompetencii Sekretára a Activities Officerov.

Tomáš Sirko bol poverený vytvorením prihlasovacieho formulára na PM a Super Rally. Tomáš Cibulka bol poverený riešiť ubytovanie a komunikáciu ohľadom PM a do 20.2.2017 odoslať do HOG Hradec Králové rezervačný formulár na ubytovanie.

VV sa dohodol, že v sobotu 29.4.2017 sa bude spolu s narodeninami H-D BA a Harley Sallon konať aj prvá míľa HOG BA. Na akciu budú pozvané aj iné Chaptre zo SR a CZ. AO T.Cibulka je poverený riešiť pre hostí ubytovanie a v spoupráci s AO Robom Pecovom aj stravu a program.

Navrhovaný kódex motorkára, ktorý predložil Sekretár Heňo Šefčík bol VV HOG BA Chapter prijatý a schválený. Tomáš Sirko bol poverený zverejniť tento dokument na web stránke klubu a Luboš Švec sa ponúkol dodať kódex v tlačenej forme.

VV poveril Henricha Šefčíka vypracovaním Zoznamu právomocí a povinností oficierov HOG BA Chapter do najbližšej schôdze VV.

VV sa dohodol na prerobení fotogalérie v členskej zóne, jej zjednodušení a doplnení chýbajúcich albumov a fotiek. Fotogaléria na hlavnej stránke ostane len ako informačná, kde bude použitých pár fotiek z každej akcie ako prezentácia činnosti klubu. Pri tejto príležitosti Fotograf Igor Janata požiadal VV o uvoľnenie z funkcie z časových dôvodov. VV navrhol vytvoriť ďalšie dve funkcie fotografa, aby sa jeho povinnosti prerozdelili. VV sa dohodol, že na najbližšej klubovej schôdzi sa budú riešiť dobrovoľníci na tieto funkcie.

VV sa dohodol na povinnom každoročnom školení RC a školení bezpečnej jazdy v kolóne pre členov klubu. Safety Officer Ludek Čtverák bol poverený pripraviť a viesť školenia jazdy v kolóne pre RC a členov klubu.
VV sa dohodol, že dobrovoľný kurz “Bezpečnej jazdy” bude usporiadaný opäť aj tento rok na jar v Paddocku v kameňolome s tou istou firmou ako v predošlom roku.
VV sa rozhodol, že akcia bude klubová a vzhľadom na obmedzené priestorové kapacity sa jej môžu zúčastniť len členovia HOG BA Chapter.

Ludek Čtverák bol požiadaný Robom Pecovom predať VV informáciu o možnosti usporiadania certifikovaného školenia prvej pomoci od spoločnosti Falck.
VV s navrhovanou akciou súhlasí a poveril Roba Pecova zistením počtu záujemcov a usporiadaním školenia v jarných mesiacoch. Toto školenie bude povinné pre všetkých RC a dobrovoľné pre členov klubu.
Do 15 osôb je kurz bezplatný, pri vyššom počte záujemcov bude poplatok uhradený z klubovej pokladne.

Bývalý Director Ludek Čtverák informoval ostatné Chaptery v SR a CZ o zmenách vo vedení HOG BA Chapter mailom.
VV poveril Braňa Šimeka dohodnúť stretnutie nového vedenia HOG BA Chapter s majiteľmi H-D Bratislava na najbližšej schôdzi VV.

Igor Janata podal návrh na zverejnenie kompletného zoznamu členov na stránke klubu. VV návrh schválil a dohodol sa, že tento zoznam členov spolu s ich fotografiami bude uverejnený len v členskej zóne na stránke klubu.

VV sa dohodol, na zachovaní pravidelných klubových stretnutí vždy prvý štvrtok v mesiaci o 18:00 v Harley Saloone, poprípade náhradnom mieste konania.
VV sa taktiež dohodol na zachovaní stretnutí VV každý posledný štvrtok v mesiaci v Harley Saloone o 18:00 alebo podľa dohody.

Členovia VV sa dohodli na konaní najbližšej schôdze členov VV vo štvrtok 30.03.2017 o 18:00 v Harley Saloone.

Príloha: Prezenčná listina

V Bratislave dňa 16.02.2017

Zapísal: Lucia Jenčová        Overil: Branislav Šimek

26. január 2017

Zápisnica zo schôdze Výkonného výboru HOG Bratislava Chapter, konanej dňa 26.01.2017.

Za zapisovateľa bola zvolená: Lucia Jenčová
Za overovateľa zápisnice bol zvolený: Branislav Šimek

Program schôdze:

Vymenovanie nového vedenia HOG Bratislava Chapter
Návrh riešenia na uvedenie klubovej etiky HOG BA do praxe
Vyúčtovanie zabíjačky
Pomenovanie účastníckych statusov
Super Rally – informácie členom, návrh plánu akcie, ubytovanie Mikulov
Open Road Fest – informácie členom, rozsah zabezpečenia zo strany HOG BA
HOG Rally Lugano – stanovisko k účasti
Prague Harley Days – stanovisko k účasti, ubytovanie Expo Hotel
Aktualizácia a oprava webovej stránky HOG BA
2% daň
Diskusia
Uznesenie schôdze členov VV

Na schôdzi bolo dohodnuté a schválené nasledovné:

Z dôvodu žiadosti Luďka Čtveráka a Juraja Husára o uvoľnenie z funkcií Director a Assistant Director boli počas novembra 2017 vyvolané rokovania s členmi klubu a so zástupcami dílerstva H-D Bratislava o obsadení týchto funkcií. V spoločnej zhode predsedníctva HOG Bratislava a zástupcov dílerstva H-D Bratislava boli navrhnutí na vymenovanie:
Director – Tomáš Borec, Assistant Director – Ján Plutko, Secretary – Henrich Šefčík, Safety Officer – Ludek Čtverák.
Všetci menovaní funkcie prijali. VV sa uzniesol, že noví funkcionári budú vymenovaní na najbližšej klubovej schôdzi 2.2.2017.

VV sa dohodol na vytvorení písomnej formy Etického kódexu člena HOG Bratislava Chapter. Toto rozhodnutie vychádza z potreby písomne zakotviť základné body, ktoré by mali byť vodítkom pre členov, ako sa správať a vystupovať v rámci klubu a na verejnosti.
Vypracovaním bol poverený Heňo Šefčík, ktorý sa zaviazal do 3.2.2017 predbežný návrh “Desatora” poslať mailom členom VV na doplnenie a prípadnú diskusiu.

Zabíjačka-vyúčtovanie: Na mieste v deň konania akcie sa vyzbieralo od každého prítomného člena dohodnutých 20,-€, celkom 460,-€. Celkové náklady po vyúčtovaní boli 995,-€. Celková strata 535,-€. VV HOG BA sa dohodol, že strata 260,-€ za hostí klubu, od ktorých sa vstupné nevyzbieralo, sa vykryje z peňazí z klubovej pokladne a teda, že hostia v počte 13, boli klubom pozvaní.
VV za ďalej rozhodol, že chýbajúcich 275,-€ sa rozpočíta na počet členov klubu prítomných na zabíjačke a teda, že každý doplatí Robovi ešte 17,-€. Tento doplatok si má Robo Pecov vyzbeirať sám.
VV sa zároveň rozhodol, že na každej akcii bude vždy určený pokladník, ktorý bude zodpovedný za vypracovanie rozpočtu, dodržanie rozpočtu a vyzbieranie vstupného, aby sa už podobná situácia neopakovala a klub opäť nedoplácal straty z klubovej kasy.

Pomenovanie účastníckych statusov – pripraví Heňo Šefčík do budúcej schôdze VV.

Na Super Rally zabezpečí HOG BA Chapter 2x stan (Robov a H-D BA), ako Check points a párty stany pre našich členov. VV sa dohodol, že Chapter zabezpečí na podujatí pre svojich členov taktiež catering a to v podobe sudov piva, kofoly, minerálok, v piatok večer nejaký “záhryz” a v sobotu poobede guláš.
Chapter zabezpečí taktiež kyvadlovú dopravu z podujatia do hotela a naopak. Tomáš Cibulka a Robo Pecov majú za úlohu zistiť všetky možnosti kyvadlovej dopravy do budúceho zasadnutia VV.
Ubytovanie je zabezpečené v 2 chatkách v mieste konania počas akcie a od piatku do nedele v Hoteli Galant v Mikulove. HOG Bratislava Chapter má v hoteli zarezervovaných 20 izieb s raňajkami a vstupom do wellness. Taktiež je možnosť stanovania priamo v mieste konania akcie.
Je potrebné zistiť presný záujem o ubytovanie v hoteli, keďže rezervácia je do konca mája a určiť deadline na prihlasovanie.
Tomáš Sirko vyrobí prihlasovací formulár na HOG stránke v členskej zóne, Tomáš Cibulka je zodpovedný za obsah a zverejnenie tohto formulára.
VV sa dohodol že vstupné na akciu si každý účastník platí sám. Do apríla 2017 je predpredaj zlacnených vstupeniek na stránke konateľa akcie.
“Sponzorské štamprlíky” pre hostí sa rušia, alkohol si každý zabezpečí sám. LOH BA Chapter sa prislúbilo, že na akciu prispeje upečením koláčikov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že o akciu Open Road Fest (Balaton) je z radov našich členov záujem, bude akcia zastrešená klubom. O rozsahu zabezpečenia a podpory, popr. o oslovení a určení organizátorov za náš klub sa bude jednať na budúcej schôdzi VV.
Tomáš Cibulka bol poverený registráciou záujemcov a aby na najbližšej klubovej schôdzi objasnil členom klubu ako je to s organizáciou tohto podujatia.

Zistiť záujem o HOG Rally Lugano vo Švajčiarsku. Ak bude prihlásený dostatočný počet záujemcov, tak HOG BA zastreší túto akciu. Ak sa prihlási málo záujemcov, je táto akcia aj naďalej vedená ako dobrovoľná a bez podpory klubu.
Tomáš Sirko vytvorí prihlasovací formulár na stránke v členskej zóne, Tomáš Cibulka je zodpovedný za obsah a zverejnenie tohto formulára.

Na PHD 2017 má náš Chapter zarezervovaných 20 izieb v hoteli Expo. Treba zistiť záujem. Tomáš Sirko vyrobí prihlasovací formulár na stránke klubu v členskej zóne, Tomáš Cibulka je zodpovedný za obsah a zverejnenie tohto formulára.

Vedenie HOG BA Chapter prediskutuje s Webmastrom Tomášom Sirkom v najbližšej dobe opravu našej web stránky. Treba opraviť chyby na stránke, zmeniť a doplniť aktuálne info, prepracovať a doplniť galériu v členskej zóne, aktualizovať verejnú galériu v informačnej rovine, doplniť zápisy zo schôdze VV do členskej zóny a upraviť celkový vzhľad členskej zóny.

Občianske združenie HOG BA Chapter má aj tento rok nárok prijímať dobrovoľné 2% z dane. Na najbližšej klubovej schôdzi odprezentuje Ľuboš Švec túto problematiku.
Tomáš Sirko dá na web info a príslušný daňový formulár na stiahnutie. Ľuboš Švec je zodpovedný za obsah a zverejnenie tohto formulára a sprievodného textu.

V rámci diskusie sa VV dohodol na zjednotení členských príspevkov od roku 2017 a to na rovných 50,-€ pre každého člena, bez ohľadu na jeho status v nadnárodnom HOG.
Ľuboš Švec na najbližšej klubovej schôdzi odprezentuje toto rozhodnutie členom klubu a pripomenie platbu členského príspevku na tento rok do konca marca 2017.

Členovia VV sa dohodli na konaní najbližšej schôdze členov VV vo štvrtok 16.02.2017 o 18:00 v Harley Saloone.

Príloha: Prezenčná listina

V Bratislave dňa 26.01.2017

Zapísal: Lucia Jenčová        Overil: Branislav Šimek

24. november 2016

Zápisnica zo schôdze Výkonného výboru HOG Bratislava Chapter, konanej dňa 24.11.2016.

Za zapisovateľa bola zvolená: Lucia Jenčová
Za overovateľa zápisnice bol zvolený: Branislav Šimek

Program schôdze:

Rozsah kompetencií členov VV
Účastnícke statusy pre akcie zabezpečované HOG Bratislava Chapter
Otrokovice 25.11.2016 – Director’s meeting ČR a SR
Super Rally 2017 – diskusia o rozsahu zabezpečenia akcie
HOG Rally 2017 – informácie
Zrušenie – náhrada schôdze VV december
Zverejňovanie zápisnice v členskej zóne
Zabíjačka 14.01.2017
WhatsApp – info kanál
Návrhy členov VV, diskusia
Uznesenie schôdze členov VV

Na schôdzi bolo dohodnuté a schválené nasledovné:

Členovia VV sa zhodli, že žiaden člen klubu nesmie jednať sám od seba ako za klub. Ak bude jednať sám, musí sa najskôr poradiť s ostatnými členmi VV o svojom následujúcom konaní. Ak je jeho návrh inými členmi VV odobrený, potom môže konať sám v mene klubu.

Na schôdzi VV bolo navrhnuté a spoločne schválené, že všetky akcie budú mať od novej sezóny (2017) účastnícke statusy. Tie sa budú uvádzať vždy spoločne s pozvánkou, alebo oznámením o konaní akcie. Schválené boli tieto statusy:
  a) len pre členov (výlučne iba členovia klubu, manželky a iný rodinný príslušníci, ktorí nie sú platnými členmi klubu, nie sú v tomto prípade pozvaní a nie sú akceptovateľní na danom stretnutí)
  b) člen + rodina
  c) pre členov a hostí (vždy sa upresní počet hostí)
  d) otvorená akcia (pre kohokoľvek kto príde)

Členovia VV sa vyjadrili k hlavnej téme Director's meeting-u v Otrokovicích, ktorou je “Prijímanie každého, kto je členom nadnárodného HOG-u okamžite, bez čakacej doby, bez možnosti súhlasu ostatných členov klubu”, podľa najnovšieho nariadenia nadnárodného HOG-u o bezrozdielovej a bezúhonnej politike klubu HOG.

Členovia VV sa spoločne zhodli a nesúhlasia s daným nariadením, vzhľadom na možné poškodzovanie dobrého mena klubu, ako aj nasledovné poškodenie dobrej povesti jeho členov. Director HOG Bratislava a členovia VV výboru, ktorý sa zúčastnia Director's meeting-u, boli poverení, aby tento nesúhlas klubu vyjadrili a aby bolo toto rozhodnutie nadnárodného HOG-u ešte prerokované a upravené. Aby sa odseparoval rozdiel medzi rasizmom a segregáciou a obyčajným výberom vhodných (teda bezpečných) členov klubu.
Keďže HOG Bratislava nerobí rozdieli v rase, náboženskom vyznaní, sexuálnej orientácii či iných faktoroch a nefunguje na základe klasického výberového modelu “Čakateľ” ako je to v iných kluboch, členovia VV nevidia dôvod, prečo by nesmeli osobu, ktorá požiada o vstup do klubu, najskôr spoznať a tým ochrániť členov klubu, pred možnosťou násilných konfliktov či iných nebezpečných situácií.

Členovia VV sa zhodli, že Super Rally 2017 sa vzhľadom na veľkosť konania akcie, množstvo zúčastnených Harley klubov a dostupnú vzdialenosť, pokladá aj naďalej za Povinnú akciu klubu. Prebehla diskusia o možnosti úhrady celého vstupného alebo aspoň polovice, z členskej pokladne. Táto téma ostáva otvorená na diskusiu na ďalšej schôdzi VV.

O dátume a mieste konania HOG Rally 2017 ešte neboli v čase konania tejto schôdze dostupné informácie a preto sa diskusia o tejto akcii posúva na ďalšiu schôdzu VV.

Decembrové stretnutie VV sa ruší vzhľadom na Vianočné sviatky. Najbližšie stretnutie bolo ustanovené na 26.01.2017.

Členovia VV sa zhodli, že zápisnice zo schôdzí VV sa budú zverejňovať pre ostatných členov HOG Bratislava Chapter v členskej zóne na našej webovej stránke: www.bratislavahog.sk

AO Robo má na starosti zabíjačku a teda zabezpečí mäsiara, sviňu a výpočet predbežnej ceny za celú zabíjačku.
Členovia VV sa zhodli, že príspevok 10€ na osobu je primeraná suma. AO’s majú za úlohu pozvať na zabíjačku aj členov HOG klubov z BB, PO a Brna. AO Robo zabezpečí stan, kávu, čaj a koláče na ráno.

Členovia HOG sa zhodli na vytvorení druhej skupiny vo WhatsApp-e, ktorá bude slúžiť výlučne iba ako info kanál. Tu nie je želané, aby ľudia reagovali bezdôvodne emotikonmi, vyjadrovali svoje pocity a nálady a pridávali fotky. Tento kanál je výlučne informačný. Na zábavu, diskusiu a pridávanie fotografií, slúži aj naďalej pôvodná WhatsApp skupina “HOG”. Kto si neželá byť súčasťou tejto skupiny, môže sa kedykoľvek dobrovoľne odhlásiť. Do novej skupiny “HOG Informácie” budú pridaní všetci členovia a vzhľadom na rýchle a ľahké šírenie informácii je žiadané, aby sa zo skupiny neodhlasovali. Za administrátora skupiny bol zvolený Webmaster Tomáš Sirko.

Bola navrhnutá nová funkcia “KAT”, do ktorej bol nominovaný na základe dlhoročných skúseností Štefan Karniš. Jeho úlohou bude “odoberanie nášivok“ členom klubu za nevhodné správanie a poškodzovanie dobrého mena klubu a jeho členov.

AO’s dostali za úlohu začať riešiť prvú míľu sezóny 2017. Do najbližšej schôdze majú dať návrhy na program a trasu.

Na konci schôdze prebehla diskusia o odstúpení Directora HOG Bratislava Chapter z funkcie, kedy a kto ho nahradí a do kedy bude vykonávať svoju funkciu. Dohodlo sa na postupnom predávaní funkcie v určitom neobmedzenom časovom období. Členovia VV boli požiadaní o návrh vhodných kandidátov na funkcie Director a Assistant Director. Do funkcie Director bol navrhnutý Tomáš Borec, ktorý momentálne vykonáva funkciu Sekretár. Obsadenie funkcií ostáva aj naďalej v riešení a na následné diskusie s jednotlivými členmi klubu. Na nasledujúcej schôdzi sa bude toto preobsadenie riešiť ďalej.

Členovia VV sa dohodli na konaní najbližšej schôdze Členov VV vo štvrtok 26.01.2017 o 18:00 v Harley Saloone.

Príloha: Prezenčná listina

V Bratislave dňa 24.11.2016

Zapísal: Lucia Jenčová        Overil: Branislav Šimek

20. október 2016

Zápisnica zo schôdze Výkonného výboru HOG Bratislava Chapter, konanej dňa 20.10.2016.

Za zapisovateľa bola zvolená: Lucia Jenčová
Za overovateľa zápisnice bol zvolený: Branislav Šimek

Program schôdze:

Objasnenie významu schôdzok výkonného výboru HOG Bratislava Chapter (ďalej len VV).
Diskusia o účinnosti a predmete schôdzok, o účasti všetkých členov VV pri riešení parciálnej problematiky a úloh, návrh na vytvorenie WhatsApp skupiny pre VV.
Nastavenie periódy schôdzok VV.
Zotrvanie directora vo funkcii.
Oznámenie o kandidátoch na funkciu Activities Officer.
Účasť a akceptácia hostí na akciách BA Chapter.
Tvorba kalendára na sezónu 2017.

Pred výberom akcií prebehne diskusia k nižšie uvedeným otázkam:
– na koľko akcií za rok je vhodné a primerané organizovať účasť našich členov?
– v akej frekvencii?
– počet akcií s povinnou účasťou?
– vlastné akcie, počet, dĺžka?
– začiatok a koniec sezóny podľa zabehnutého scenára, alebo forma prvej a poslednej míle spojená s prenocovaním?

Diskusia, návrhy členov VV.
Uznesenie schôdze členov VV

Na schôdzi bolo dohodnuté a schválené nasledovné:

Predseda predsedníctva Braňo Šimek a člen predsedníctva Luděk Čtverák objasnili význam konania tejto schôdze a nasledujúcich periodických pracovných stretnuti VV. Hlavným dôvodom obnovy týchto stretnuti je potreba smerovania a riadenia klubu v rámci širšieho konsenzu. Súčasne ide aj o zlepšenie informovanosti jednotlivých členov VV o prebiehajúcich procesoch.

Na schôdzi bolo všetkým prítomným členom VV vysvetlené ako funguje náš klub, čo je to VV, čo je to predsedníctvo občianskeho združenia. Braňo Šimek dal návrh, aby sa na najbližšom stretnutí členov klubu opätovne vysvetlil všetkým členom rozdiel medzi HOG Bratislava Chapter a HOG Občianskym združením v nadväznosti na legislatívu SR a pravidlá nadnárodného HOG. Návrh bol prijatý.

Členovia VV sa zhodli, že parciálne problematiky a úlohy klubu sa môžu riešiť aj bez prítomnosti všetkých členov VV mimo pracovné schôdze VV, ak tieto spadajú do kompetencie jednotlivých členov VV. Kompetenčný rámec bude diskutovaný na ďaľších schôdzach VV.

Návrh na vytvorenie WhatsApp skupiny pre členov VV bol schválený. Tomáš Sirko bol zvolený za administrátora tejto skupiny.

Bol schválený návrh na stretávanie sa členov VV pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 18:00, a teda týždeň pred klubovým stretnutím, tak aby s novinkami mohli byť oboznámení všetci členovia.

Všetci prítomní členovia VV vyjadrili directorovi podporu a je vôľa, aby aj naďalej zotrval vo funkcii.

Funkciu Activities Officer pre HOG Bratislava Chapter (ďalej len AO) majú záujem vykonávať dvaja členovia klubu, Róbert Pecov a Tomáš Cibulka. Členovia VV sa zhodli na vytvorení dvoch pozícií AO, ktorí by mali spolu spolupracovať. Členovia VV sa jednohlasne zhodli na vymenovaní do funkcie AO Róberta Pecova a Tomáša Cibulku. Funkcia Event Officer sa Róbertovi Pecovovi odoberá, zatiaľ ostane neobsadená.

Členovia VV sa zhodli, že akcie klubu budú mať ako v minulosti účastnícke statusy. Nastavenie parametrov a problematika akceptácie hostí bude diskutovaná na nasledujúcej schôdzi VV.

Tvorba kalendára na sezónu 2017:

Pozn.: V súvislosti s nižšie uvedeným, sa jedná o akcie, na ktorých je účasť oficiálne organizovaná HOG Bratislava Chapter. Cieľom je zabezpečiť zodpovedajúcu reprezentáciu nášho chapteru a dílerstva H-D Bratislava.

– Členovia VV sa zhodli, že klub “unesie” za sezónu 2 povinné akcie (1 zahraničná a 1 tuzemská alebo česko-slovenská), 2 odporúčané akcie, 2 dobrovoľne-voliteľné akcie, otvorenie a zatvorenie sezóny.
– Členovia VV sa zhodli, že jedna akcia mesačne počas jazdeckej sezóny je dostačujúca.
– Členovia VV sa zhodli na 2 akciách s povinnou účasťou členov HOG Bratislava Chapter ročne.
– Členovia VV sa zhodli na 2 vlastných akciách klubu počas jazdeckej sezóny. Mimo to aj potrebe opäť obnoviť jednodňové alebo krátke lokálne výjazdy a dať tak členom viacej príležitostí k priateľským stretnutiam, zdokonaľovaní sa v jazde v kolóne (dôležité najmä pre nových členov) atď…
– Členovia VV sa zhodli, že otvorenie aj zatvorenie sezóny ostáva aj naďalej tak ako doteraz. Poprípade sa môže upraviť trasa, program, pre oživenie záujmu členov.

– Členovia VV prerokovali kalendár na jazdeckú sezónu 2017 a zhodli sa na 2 povinných akciách klubu:
  + Super Rally 2017 (S tým, že kto sa nechce na akcii zdržať viac dní, bude mať v sobotu možnosť spoločného klubového výjazdu na akciu.)
  + Prostredná míľa Hradec Králové, Orlické hory.

– Členovia VV schválili 2 odporúčané akcie na sezónu 2017:
  + PHD 2017
  + Guláš cup Tatry 2017

– Členovia VV navrhli a zhodli sa na dobrovoľne-voliteľných akciách:
  + Ples Ostrava
  + Guláš Ostrava
  + Open Road Fest – Balaton – Alsoors
  + Narodeniny HOG Prešov

– Členovia VV sa zhodli, že účasť na Hog Rally 2017 sa dorieši na ďalšej schôdzi VV až bude známy termín a miesto konania tejto akcie.
– Členovia VV sa dohodli na konaní najbližšej schôdze Členov VV (už podľa schválenej periodicity) vo štvrtok 24.11.2016 o 18:00 v Harley Saloone.

Príloha: Prezenčná listina

V Bratislave dňa 20.10.2016

Zapísal: Lucia Jenčová        Overil: Branislav Šimek