Jazda v kolA?ne

PravidlA? ako sprA?vne jazdiA? v kolA?ne sA? dA?leA?itA� pre kaA?dA�ho A?lena H.O.G., ako ajA� pre hosA?ujA?cich jazdcov. Ich A?A?elom nie je poA?A?aA? uA? skA?senA?ch motorkA?rov, ale ozrejmiA? si a zjednotiA? pravidlA? poA?as spoloA?nej jazdy. DodrA?iavanA�m tA?chto pravidiel predA�deme chaotickA�mu jazdeniu a nedorozumeniam, ktorA� poA?as jA?zd v skupine vznikajA?. NaA?A�m cieA?om je organizovanA?, bezproblA�movA? a bezpeA?nA? jazda, pri ktorej sa aj menej skA?senA� jazdci budA? dobre cA�tiA?.

VeA? ide hlavne o radosA? z jazdy!

 

NiekoA?ko tipov pre bezpeA?nA? a komfortnA? jazdu v kolA?ne

ZloA?enie kolA?ny:

Lead Road Captain – A?alej iba LRC, vodca kolA?ny

Sweep-bloker – A?alej iba SB, napomA?ha plynulA�mu prejazdu, najmA� kriA?ovatiek

Tail Gunner – A?alej iba TG, uzatvA?ra kolA?nu

Jazdci

 

 • KaA?dA? A?A?astnA�k jazdy prA�de vA?dy na A?as a tak, aby bol prA�tomnA? na brA�fingu a v A?ase oficiA?lneho odchodu bol pripravenA? k jazde. To znamenA?: maA? v poriadku vA?stroj, motorku, plnA? nA?drA? a prA?zdny mechA?r.

 

 • LRC je vodcom formA?cie. ZodpovedA? za to, aby skupina bezpeA?ne dorazila do stanovenA�ho cieA?a. V kolA?ne ide ako prvA?, vedie trasu jazdy, urA?uje rA?chlosA?, rozhoduje o jazdnA?ch manA�vroch napr. pri predbiehanA� a podA?a potreby urA?uje zastA?vky na tankovanie a obA?erstvenie.

 

 • Miesto v kolA?ne mA? kaA?dA? urA?enA� podA?aA�svojich jazdeckA?ch schopnostA�. Za LRC sa radia najmenej skA?senA� jazdci, A?i jazdci s pomalA?A�mi strojmi, kolA?nu uzatvA?rajA? najskA?senejA?A� A?lenovia. KaA?dA? zodpovednA? A?A?astnA�k skupinovej jazdy by mal pred jazdou informovaA?A� LRC o svojej jazdeckej zdatnosti. Pridelenie vhodnA�ho postu – poradia pomA?A?e udrA?aniu kompaktnosti formA?cie a jazdnA�ho komfortu pre vA?etkA?ch A?A?astnA�kov.

 

 • Jazda v kolA?ne sa riadi zipsovA?m systA�mom . Stranu vozovky po ktorej budete jazdiA? urA?uje vA?dy druhA? jazdec za LRC. PodA?a neho sa za nA�m motorkyA� sprA?vne zoradia, tak aby vytvorili zipsovA? formA?ciu – cik cak.

 

 • KaA?dA? jazdec v kolA?ne dodrA?uje poA?as celej jazdy bezpeA?nA? odstup od spolujazdca pred sebou. To znamenA?, A?e dodrA?uje takA? odstup, aby jazdec pred nA�m mal v prA�pade nutnosti miesto kam sa mA?A?e rA?chlo a bezpeA?ne zasunA?A? (vyhnA?A? prekA?A?ke) a neohrozil tA?m seba ani inA?ch jazdcov.

01-02

 

 • PoA?as jazdy kaA?dA? ide na svojom poste a nemenA� strany – svoju jazdnA? lA�niu.A� Ak dA?jde k vA?padku pozA�cie niektorA�ho jazdca, doplnA� jeho miesto jazdec zozadu v rovnakej jazdnej lA�nii. Je neprA�pustnA� a�?preformovanie zipsua�? prechA?dzanA�m zo strany na stranu. Je to nepohodlnA� a nebezpeA?nA� pre vA?etkA?ch nA?sledujA?cich jazdcov! NajmA�, ak musA� formA?cia v tomto okamihu prudko brzdiA?. V kolA?ne nepredbiehame!

02

 
viagra professionalfromgermany, viagra professionalfromgermany, viagra professionalfromgermany, viagra professionalfromgermany, viagra professionalfromgermany, viagra professionalfromgermany.

 • VzdialenosA? musA� jazdec dodrA?iavaA? neustA?le konA?tantnA?, aby nedochA?dzalo k pretA�haniu kolA?ny, alebo neA?elanA?m oddelenA�m inA?mi vozidlami na ceste, ktorA� sa budA? snaA?iA? kolA?nu predbehnA?A?. Pri dobiehanA� jazdca pred vami akcelerujte pozvoA?ne, lebo v opaA?nom prA�pade utrpA� kolA?na eA?te vA�A?A?ie trhliny a jazdci na konci formA?cie sA? v mnohA?ch prA�padoch nA?tenA� nA?sobok tejto a�?chybya�? kompenzovaA? prekroA?enA�m povolenej rA?chlosti.

 

 • DodrA?uj pravidlo: Sleduj jazdca za sebou. Toto je veA?mi dA?leA?itA� pre udrA?anie kompaktnosti celej formA?cie. LRC dokA?A?e zo svojej pozA�cie kontrolovaA? podA?a situA?cie iba niekoA?ko strojov na A?ele kolA?ny a vA�tA?inu A?asu jazdy nemA? A?iadnu referenciu o situA?cii vo zvyA?ku formA?cie.A� Ak jazdec za tebou spomaA?uje – spomaA?!

 

 • Pri rieA?enA� dopravnej situA?cie napr. pri prechA?dzanA� kriA?ovatky sa motorky postavia v dvojstupe A?o najbliA?A?ie k sebe, aby kolA?na mohla A?o najrA?chlejA?ie a kompaktne kriA?ovatku prejsA?. Ak sa nepodarA� prejsA? celej skupine, ihneA? ako je to moA?nA�, alebo na dohodnutom mieste, formA?cia zastane a poA?kA? na zvyA?ok kolA?ny.

03

 

 

 • Ak je pre jazdu urA?enA? SB, napomA?ha bezpeA?nA�mu a plynulA�mu prechA?dzaniu kriA?ovatiek bez svetelnA�ho znaA?enia. To znamenA?, A?e zastane v strede pruhu kriA?ujA?ceho trasu kolA?ny, aby umoA?nil ostatnA?m plynulo prejsA? kriA?ovatku. Ak to situA?cia vyA?aduje, pomA?A?e mu aj A?alA?A� SB.

05

 

04

 

 • Pri jazde na A?zkej, alebo prA�liA? toA?itej ceste, alebo ak si to situA?cia vyA?aduje, sa uprednostA?uje “singl filea�? formA?cia – jazdci idA? za sebou. Do tohto reA?imu prejde formA?cia na povel LRC, alebo samovoA?ne. AkonA?hle to cestnA� podmienky dovolia, kolA?na sa opA�A? sformuje do zipsu.

 

 • PoA?as jazdy sa A?lenovia dorozumievajA? pomocou Hand signals. Ak dA? jazdec pred vami signA?l, vy ho automaticky ukA?A?ete tieA?, aby aj jazdci za vami boli informovanA� . TA?mto spA?sobom sa informA?cia A?A�ri od LRC aA? k poslednA�mu jazdcovi kolA?ny.

 

 • Ak mA? niekto poruchu stroja, alebo inA? problA�m, ihneA? sa zaradA� do odstavnA�ho pruhu kde zastane, kA?m ostatnA� pokraA?ujA? plynulo v jazde. TG zastane spolu s nA�m a rieA?i s nA�m situA?ciu. TG by mal so sebou vA?dy voziA?A� telefA?n, lekA?rniA?ku, vA?straA?nA? trojuholnA�k a reflexnA? vestu.

 

 • PoA?as jazdy dodrA?uje kaA?dA? A?len formA?cie pravidlA? spoloA?nej jazdy uvedenA� vyA?A?ie a zA?roveA? vA?etky pravidlA? cestnej premA?vky. NezabA?dame pouA?A�vaA? signA?ly rukou na dorozumievanie a zapA�naA? smerovky pri kaA?dom odboA?enA�!

 

 • LRC nezodpovedA? za jednotlivA?ch A?lenov kolA?ny. KaA?dA? jazdA� na vlastnA? zodpovednosA?.

 

 • Ak bude akA?koA?vek A?len skupiny opakovane poruA?ovaA? pravidlA? bezpeA?nej jazdy v kolA?ne, LRC ho mA?A?e z jazdy vylA?A?iA?.

 

Prajem VA?m veA?a peknA?ch zA?A?itkov a radosA? z jazdy pri spoloA?ne strA?venA?ch kilometroch na cestA?ch.

LudA�k A?tverA?k

Head Road Captain

H.O.G. Bratislava Chapter

logo harley-davidsonlogo harley-davidson