avandamet cost, avandamet cost, avandamet cost, avandamet cost, avandamet cost, avandamet cost.

A?O JE H.O.G.

Klub H.O.G. A� (HARLEY OWNERS GROUPA�) A�je najvA�A?A?ia vA?robcom podporovanA? organizA?cia pre motocyklovA?ch nadA?encov na svete. Bola vytvorenA? s cieA?om zveA?adiA? zA?A?itky z vlastnA�ctva motocykla Harley-Davidson tA?m, A?e ponA?ka prA�stup k celej rade vA?hod a sluA?ieb spojenA?ch s vlastnA�ctvom najslA?vnejA?ieho motocykla na svete. PatrA� medzi ne klubovA? A?asopis Hog Tales, neoceniteA?nA? prA�ruA?ka Touring Handbook, prA�stup k zA?chrannA?m cestnA?m sluA?bA?m, programy prenA?jmu, zA?avy na tovar a sluA?by a oveA?a, oveA?a viac.

KaA?dA? autorizovanA? dealer Harley Davidson mA? prA�leA?itosA? podporovaA? miestny klub, tzv. Chapter, ktorA? je sA?A?asA?ou nadnA?rodnej skupiny Harley Owners Group (H.O.G). Klub je neziskovA?, nepolitickA? organizA?cia a mal by byA? rodinne orientovanA?. PriA?lenenie klubu do H.O.G. je na dobu jednA�ho roka a vzA?ahuje sa naA? kaA?doroA?nA� predA?A?enie. KaA?dA? priA?lenenA? miestny klub musA� dodrA?iavaA? Stanovy a prevA?dzkovA� pravidlA? H.O.G. Aj keA? je klub priA?lenenA? do H.O.G., stA?le zostA?va separA?tnym, nezA?vislA?m subjektom vo svojej A?innosti. Akcie a aktivity sA? vA?hradne v kompetencii miestneho klubu. VA?etci A?lenovia H.O.G. a ich hostia sa podieA?ajA? dobrovoA?ne a na vlastnA� riziko na H.O.G. ako aj klubovA?ch aktivitA?ch.

HistA?ria v skratkeA�

VA�roku 1983 to zaA?alo – Harley-Davidson Motor Company zaloA?il klub majiteA?ov motocyklov s nA?zvom Harley Owners Group, v skratke HOG. Na konci prvA�ho roka zdruA?oval uA? viac ako 33 tisA�c A?lenov na zaA?iatku zA� USA a Kanady. ZaA?A�na vychA?dzaA? Hog Tales a�� klubovA? A?asopis, pre vA?etkA?ch A?lenov, ktorA�ho zA?merom stA?le je oboznamovaA? s dianA�m klubu a predA?vaA? si skA?senosti a poznatky.

1985 – vznikajA? prvA� Chaptery H.O.G. Koncom tohto roku, je uA? celkom 49 Chapterov.

1986 – vznikA? Ladies Of Harley.

1988 – H.O.G. slA?vi prvA?A� pA�A?roA?nicuA� na vA?roA?nejA� Rally v Asheville v SevernA� KarolA�ne, vA�roku oslA?v 85-ho vA?roA?ia Harley-Davidson. LegendA?rny jazdec Harley-Davidson Scott Parker vyhrA?va ako prvA? v histA?rii devA�A? zA?vodov AMA Grand National Championships. H.O.G. bol jednA?m z jeho oficiA?lnych sponzorov.

1991 – Viac neA? 3.500 A?lenovA� z celA� EurA?py sa stretA?va vA� Cheltenhamu (Anglicko) na prvej oficiA?lnejA� medzinA?rodnej HOG akcii, ktorou A?tartujeA� tradA�ciaA� EurA?pskych H.O.G. Rally.

1993 – Viac neA? 20.000 A?lenov sa zA?A?astnA� oslA?vA� 10 vA?roA?ia H.O.G. – kde inde neA? vA�Milwaukee v roku 90-ho vA?roA?ia Harley-Davidson .

1994 a�� uA�naA?ich a�zA?erstvA?ch susedova�? v Prahe na Strahove sa konA? prvA? A?eskA? nA?rodnA� HOG Rally. Do rodinyA� H.O.G. sa zapA�A?e jeho 250.000 A?len.

1998 a�� 53.000 A?lenov HOG zo 42 krajA�n sveta oslA?viA� pA�tnA?ste vA?roA?ie zaloA?enA� klubu v Milwaukee v roku 95-ho vA?roA?ia Harley-Davidson

1999 – HOG Rally sa dostA?va aj do arabskA�ho sveta -prvA? sa konA? v Muscatu (OmA?n).

2000 – Po sedemnA?stichA� rokoch existencieA� mA? HOG 500.000 A?lenov. V Iguazu Falls (BrazA�lia) sa organizuje prvA? juhoamerickA? regionA?lna HOG Rally.

2002 – H.O.G. pomA?hA? nastartovat oslavy 100. vA?roA?A� zahA?jenA� vA?roby motocyklA? Harley-Davidson. Open Road Tour startuje na 19. roA?nA�ku HOG Rally v AtlantA� (Georgia).

2003 – Stovky tisA�c nadA?encov z celA�ho sveta slA?vi v Milwaukee 100. vA?roA?ie Harley-Davidson.A� H.O.G. funguje uA? dvadsaA? rokov. PoA?et A?lenov klubu dosiahne 750.000.

2006 – H.O.G. je najvA�A?A?A�m motorkA?rskym klubom na svete, a to sA�1.000.000 A?lenov.

Dnes mA? H.O.G. vyA?e MILION A?lenov, ktorA� A?ijA?A� v 130 krajinA?ch celA�ho sveta. Chaptery pA?sobia v 60 krajinA?ch a je ich viac neA? 1400.

 

logo harley-davidsonlogo harley-davidson