A?lenstvo v Harley Owners Group

Pod niA?A?ie uvedenA?mi odkazmi nA?jdete informA?cie o A?lenstve v medzinA?rodnom Harley Owners Group.

Ako je to s A?lenstvom

H.O.G.Ai?? – Harley Owners GroupAi??

VA?robcom podporovanA? nadnA?rodnA? jazdeckA? klub s celosvetovou pA?sobnosA?ou, pre lepA?iu orientA?ciu budeme v A?aA?A?om texte pouA?Ai??vaA? nA?zov velkA? H.O.G.

 

LoHAi?? – Ladies of HarleyAi??

ZdruA?enie na podporu A?enskA?ch motocyklovA?ch nadA?encov s celosvetovou pA?sobnosA?ou. Toto zdruA?enie je sA?A?asA?ou H.O.G.Ai??

 

H.O.G.Ai?? Bratislava Chapter Slovakia

Miestny jazdeckA? klub , akreditovanA? nadnA?rodnA?m H.O.G.Ai??

 

Ladies of HarleyAi?? H.O.G. Ai?? Bratislava Chapter Slovakia

ZdruA?enie, ktorAi?? je sA?A?asA?ou miestneho klubu

 

Typy A?lenstva vo velkom H.O.G.

anastrozole for sale, anastrozole for sale, anastrozole for sale, anastrozole for sale, anastrozole for sale, anastrozole for sale trimox without a perscription, trimox without a perscription, trimox without a perscription, trimox without a perscription, trimox without a perscription, trimox without a perscription, trimox without a perscription, trimox without a perscription. , anastrozole for sale, anastrozole for sale. PlnAi?? A?lenstvo – Full Membership, platnosA? 1 aA? 3 roky s moA?nosA?ou automatickAi??ho obnovovania, pre majitela motocykla H-D

PlnAi?? celoA?ivotnAi?? A?lenstvo – Full Life Membership, doA?ivotnA? platnosA?, pre majitela motocykla H-D

PridruA?enAi?? A?lenstvo – Associate Membership, platnosA? 1 aA? 3 roky, pre spolujazdca alebo blAi??zku osobu plnAi??ho A?lena. Sponzorom pridruA?enAi??ho A?lena musAi?? byA? majiteA? motocykla H-D s platnA?m A?lenstvom v nadnA?rodnomAi?? H.O.G. so statusom Full Member alebo Full Life Member.

PridruA?enAi?? celoA?ivotnAi?? A?lenstvo – Associate Life Membership, celoA?ivotnA? platnosA?, pre spolujazdca alebo blAi??zku osobu plnAi??ho A?lena. Sponzorom pridruA?enAi??ho celoA?ivotnAi??ho A?lena musAi?? byA? A?len nadnA?rodnAi??hoAi?? H.O.G. so statusom Full Life Member.

 

A?lenstvo v H.O.G.Ai??

AkA?koA?vek majiteA? motocykla Harley-DavidsonAi?? ( novAi??ho alebo jazdenAi??ho ) mA?A?e zAi??skaA? plnAi?? A?lenstvo – Full Membership alebo plnAi?? celoA?ivotnAi?? A?lenstvo – Full Life Membership v nadnA?rodnej Harley Owners Group. PridruA?enAi?? A?lenstvo – Associate Memberships je navrhnutAi?? pre spolujazdcov plnA?ch A?lenov Harley Owners Group. Takisto aj pridruA?enAi?? A?lenstvo mA?A?e byA? celoA?ivotnAi??Ai?? – Associate Life Membership. VA?etky formy platnAi??ho A?lenstva opravA?ujA? drA?itelov A?erpaA? vA?hody a sluA?by ponA?kanAi?? Harley Owners Group na celosvetovej A?rovni. PrehA?ad vA?hod nA?jdete na strA?nkeAi??Harley-Davidson.

 

A?lenstvo v H.O.G.Ai?? Bratislava Chapter Slovakia

Ak sa rozhodnete zdielaA? svoju radosA? z vlastnAi??ctva motocykla Harley-Davidson s A?uA?mi s rovnakou vA?A?A?ou, chcete sa zA?A?astniA? spoloA?nA?ch jA?zd a akciAi??, aktAi??vne sa podielaA? na klubovom dianAi??, Ai??oslovte miestny klub H.O.G. Bratislava Chapter a poA?iadajte o A?lenstvo.

 

Ladies of HarleyAi??

A?lenskA? zA?kladA?a H.O.G. nie je zastA?penA? len vetrom oA?A?ahanA?mi chlapmi, ale v neprehliadnuteA?nej miere aj neA?nA?m pohlavAi??m. Pre dA?my a sleA?ny zdielajA?ce rovnakAi?? nadA?enie spojenAi?? so znaA?kou Harley-Davidson bolo zaloA?enAi?? zdruA?enie Ladies of Harley, aby sa mohli viac zapA?jaA? do klubovAi??ho A?ivota a zA?roveA? vyvAi??jaA? aj vlastnAi?? aktivity. A?lenstvo v celosvetovom LoH je urA?enAi?? pre majiteA?ky motocyklov H-D, ako aj pre spolujazdkyne a je viazanAi?? na platnAi?? A?lenstvo v H.O.G. UchA?dzaA?ka o A?lenstvo v miestnom klube LoH Bratislava Chapter musAi?? byA? platnou A?lenkou nadnA?rodnAi??hoAi?? H.O.G. a H.O.G. Bratislava Chapter.

Som majiteA?om novAi??ho, doposial neregistrovanAi??ho motocykla H-D, mA?m zA?ujem o plnAi?? A?lenstvo - Full Membership v H.O.G.

V mene A?lenov bratislavskAi??ho Chapteru si s radosA?ou dovolujeme zablahoA?elaA? majitelovi novAi??ho stroja Harley-Davidson ku splneniu snu, A?i A?alA?iemu prAi??rastku do rodiny.

SA?A?asA?ou kA?py novAi??ho, doposiaA? neregistrovanAi??ho motocykla Harley-Davidson, je zAi??skanie plnAi??ho roA?nAi??ho A?lenstva – Full Membership v nadnA?rodnom H.O.G. V tomto prAi??pade zaloA?enie A?lenstva zabezpeA?Ai?? autorizovanA? dealer Harley-Davidson, ktorA? VA?m motocykel predal.

Do 3 aA? 5 tA?A?dA?ov obdrA?Ai??te na vami uvedenA? adresu A?lenskA? balAi??A?ek. SA?A?asA?ou balAi??A?ku je aj A?lenskA? karta H.O.G. na ktorej je uvedenAi?? vaA?e A?lenskAi?? A?Ai??slo. V tomto okamihu nastane A?as vytvoriA? si svoj profil v systAi??me H.O.G. TA?mto zAi??skate prAi??stup do A?lenskej zA?ny na internetovA?ch strA?nkach H.O.G., kde na vA?s A?akA? mnoA?stvo zaujAi??mavostAi?? a s pomocou tohto nA?stroja budete schopnA?/A? spravovaA? svoj A?A?et, predA?A?iA? si A?lenstvo, ale aj vytvoriA? pridruA?enAi?? A?lenstvo – Associate Membership jednej osobe, ktorA? si sA?m/a zvolAi??te. Otvorte si prosAi??m strA?nku https://members.hog.com a vytvorte si svoj uA?ivatelskA? profil. Ak ste A?ena a mA?te zA?ujem staA? sa Ladies of Harley, mA?A?te tak urobiA?Ai?? v jednom kroku pri vyplA?ovanAi?? formulA?ra, staA?Ai?? odkliknA?A? moA?nosA? Ladies of Harley. Ak si nevytvorAi??te A?lenstvo v LoH pri tvorbe profilu, niA? sa nedeje, k tomuto kroku sa mA?A?te kedykoA?vek vrA?tit v sekcii Manage my Membership/Update Membership Profile.

Na adresu uvedenA? v A?lenskom profile bude zasielanA? HOG Magazine (A?asopis), koreA?pondencia a inAi?? materiA?ly. Preto pri tvorbe profilu poskytnite takAi?? A?daje a kontakty, na ktorA?ch budete zastihnuteA?nAi??.

Som majiteA?om motocykla H-D, mA?m zA?ujem o predA?A?enie alebo plnAi?? A?lenstvo - Full Membership v H.O.G

NovAi?? A?lenstvo

Gratulujeme k rozhodnutiu staA? sa A?lenom H.O.G. TA?to voA?ba otvA?ra dvere A?alA?ej komnaty motorkA?rkAi??ho sveta s legendA?rnym menom Harley-Davidson. A?lenstvo v H.O.G. nie je len o vyuA?Ai??vanAi?? vA?hod a sluA?ieb, ktorAi?? sA? neocenitelnAi?? pri aktAi??vnom jazdenAi??, lebo majA? mnohonA?sobne vyA?A?iu hodnotu ako administratAi??vny poplatok ale najmAi??staA? saAi?? sA?A?asA?ou tejto komunity, znamenA? A?iA? svoj sen naplno.

Pre majiteA?ov motocyklov H-D sA? na vA?ber dva typy A?lenstva:

PlnAi?? A?lenstvo – Full Membership, roA?nA? poplatok 73 EURAi??predplatiA? je moA?nAi?? max. na 3 roky

PlnAi?? celoA?ivotnAi?? A?lenstvo – Full Life Membership za poplatok 730 EUR

Oba typy A?lenstva sA? z pohA?adu oprA?vnenAi?? a moA?nostAi?? A?erpania vA?hod na rovnakej A?rovni. Rozdiel je iba v tom, A?e plnA? A?len – Full Member nemA?A?e zriadiA? pridruA?enAi?? celoA?ivotnAi?? A?lenstvo – Associate Life Membership.

Pre zaloA?enie novAi??ho A?lenstva v H.O.G. pouA?ite tento odkaz: members.hog.com

Ai??PredA?A?enie A?lenstva

V prAi??pade, A?e mA?te eA?te platnAi?? A?lenstvo vo velkom H.O.G., ale blAi??A?i sa doba expirA?cie staA?Ai?? navA?tAi??viA? strA?nku na https://members.hog.com a po prihlA?senAi?? v sekcii Manage my Membership/Renew your Membership mA?A?ete vyplnenAi??m formulA?ra a zaplatenAi??m poplatku predA?A?iA? svoje A?lenstvo. Ak sa rozhodnete pri tejto prAi??leA?itosti zmenit typ svojho A?lenstva na celoA?ivotnAi?? – Full Life Membership, mA?A?te tak urobiA?Ai?? v rovnakej sekcii My Membership v poloA?ke Convert to Full or Life.

PoznA?mka: VA?etky A?kony a transakcie robte v rA?mci svojho A?A?tu iba za pouA?itia e-mailu uA? registrovanAi??ho v systAi??me H.O.G, ktorA? zA?roveA? slA?A?i ako prihlasovacie meno a je jednA?m z hlavnA?ch identifikA?torov vaA?ej osoby. PredAi??dete tak duplikA?cii A?lenskAi??ho A?A?tu. Takisto pri kA?pe novAi??ho motocykla upozornite autorizovanAi??ho dealera Harley-Davidson, A?e mA?te A?lenskAi?? A?Ai??slo H.O.G. AutomatickAi?? roA?nAi?? plnAi?? A?lenstvo v H.O.G. sA?visiace s kA?pou novej motorky bude priradenAi?? k uA? vytvorenAi??mu osobnAi??mu profilu

 

Obnova A?lenstva

Ak ste si z nejakAi??ho dA?vodu nepredA?A?ili A?lenstvo v nadnA?rodnomAi?? H.O.G., nie je niA? stratenAi??. VA?A? uA?Ai??vatelskA? A?A?et ai???A?ijeai??? eA?te dva roky od skonA?enia poslednAi??ho platnAi??ho A?lenstva.

Pre prihlA?senie pouA?ite nA?sledujA?ci postup, predAi??dete tak duplikA?cii A?lenskAi??ho A?A?tu. Na strA?nke https://members.hog.com zvolte JOIN NOW, po otvorenAi?? dialogovAi??ho okna na pravej strane pod nA?pisom WELCOME BACK zvolte SIGN IN, v A?alA?om kroku sa prihlA?ste k svojmu A?A?tu. Po prihlA?senAi?? zvolte Renewal Membership a postupujte ako pri predA?A?eniu A?lenstva viA?. odstavec hore.

Pri tejto prAi??leA?itosti nezabudnite aktualizovaA? A?daje, ak nastala zmena.

Ak ste zabudli heslo alebo prihlasovacie meno (e-mail) alebo oboje, pouA?ite prAi??sluA?nAi?? nA?stroje uvedenAi?? v okne pre prihlA?senie. Pre pripomenutie prihlasovacieho mena (e-mailu) budete potrebovaA? VIN motocykla, ktorA? ste mali uvedenA? v sA?vislosti s VaA?Ai??m A?lenstvom.

Ak sa vA?m nepodarAi?? prihlA?siA?, alebo vA?m systAi??m zobrazAi?? sprA?vu, A?e vA?A? e-mail nemA? v evidencii, je stA?le eA?te A?anca zAi??skaA? prAi??stup k pA?vodnAi??mu A?A?tu. Ale v takomto prAi??pade uA? budete potrebovaA? pomoc asistenA?nej sluA?by nadnA?rodnAi??hoAi?? H.O.G. kontakty TUAi?? .

Chcem zAi??skaA? plnAi?? celoA?ivotnAi?? A?lenstvo - Full Life Membership v H.O.G.

Toto je rozhodnutie tA?ch, A?o majA? vo veci jasno. A?i ste majiteA?om A?plne novAi??ho, A?i uA? registrovanAi??ho motocykla Harley-Davidson, mA?A?te zAi??skaA? plnAi?? celoA?ivotnAi?? A?lenstvo – Full Life Membership. CeloA?ivotnAi?? A?lenstvo mA?A?te zAi??skaA? ako novA? A?len H.O.G., taktieA? mA?A?te k celoA?ivotnAi??mu plnAi??mu A?lenstvu konvertovaA? (prejsA?) z niA?A?Ai??ch A?rovnAi?? A?lenstiev, aj zo stavu, kedy nie ste v danom okamihu aktAi??vnym A?lenom, ak ste A?lenstvo nepreruA?ili viac ako na dva roky.

NovAi?? A?lenstvo

Ak ste doposial nemali A?iadne A?lenstvo v H.O.G. prihlA?ste sa prosAi??m pomocou tohto formulA?raAi??

Po uskutoA?neniu platby obdrA?Ai??te obratom e-mailom povrdenie o platbe. Do 3 aA? 5 tA?A?dA?ov obdrA?Ai??te na vami uvedenA? adresu A?lenskA? balAi??A?ek. SA?A?asA?ou balAi??A?ku je aj A?lenskA? karta H.O.G. na ktorej je uvedenAi?? vaA?e A?lenskAi?? A?Ai??slo. V tomto okamihu nastane A?as vytvoriA? si svoj profil v systAi??me H.O.G. TA?mto zAi??skate prAi??stup do A?lenskej zA?ny na internetovA?ch strA?nkach H.O.G., kde na vA?s A?akA? mnoA?stvo zaujAi??mavostAi?? a s pomocou tohto nA?stroja budete schopnA?/A? spravovaA? svoj A?A?et, predA?A?iA? si A?lenstvo, ale aj vytvoriA? pridruA?enAi?? A?lenstvo – Associate Membership osobA?m, ktorAi?? si sA?m/a zvolAi??te. Otvorte si prosAi??m strA?nku https://members.hog.com a vytvorte si svoj uA?ivatelskA? profil. Ak ste A?ena a mA?te zA?ujem staA? sa Ladies of Harley, mA?A?te tak urobiA?Ai?? v jednom kroku pri vyplA?ovanAi?? formulA?ra, staA?Ai?? odkliknA?A? moA?nosA? Ladies of Harley. Ak si nevytvorAi??te A?lenstvo v LoH pri tvorbe profilu, niA? sa nedeje, k tomuto kroku sa mA?A?te kedykoA?vek vrA?tit v sekcii Manage my Membership/Update Membership Profile.

Na adresu uvedenA? v A?lenskom profile bude zasielanA? HOG Magazine (A?asopis), koreA?pondencia a inAi?? materiA?ly. Preto pri tvorbe profilu poskytnite takAi?? A?daje a kontakty, na ktorA?ch budete zastihnuteA?nAi??.

logo harley-davidsonlogo harley-davidson