A?lenstvo v Harley Owners Group

Pod niA?A?ie uvedenA?mi odkazmi nA?jdete informA?cie o A?lenstve v medzinA?rodnom Harley Owners Group.

Ako je to s A?lenstvom

H.O.G.A� – Harley Owners GroupA�

VA?robcom podporovanA? nadnA?rodnA? jazdeckA? klub s celosvetovou pA?sobnosA?ou, pre lepA?iu orientA?ciu budeme v A?aA?A?om texte pouA?A�vaA? nA?zov velkA? H.O.G.

 

LoHA� – Ladies of HarleyA�

ZdruA?enie na podporu A?enskA?ch motocyklovA?ch nadA?encov s celosvetovou pA?sobnosA?ou. Toto zdruA?enie je sA?A?asA?ou H.O.G.A�

 

H.O.G.A� Bratislava Chapter Slovakia

Miestny jazdeckA? klub , akreditovanA? nadnA?rodnA?m H.O.G.A�

 

Ladies of HarleyA� H.O.G. A� Bratislava Chapter Slovakia

ZdruA?enie, ktorA� je sA?A?asA?ou miestneho klubu

 

Typy A?lenstva vo velkom H.O.G.

PlnA� A?lenstvo – Full Membership, platnosA? 1 aA? 3 roky s moA?nosA?ou automatickA�ho obnovovania, pre majitela motocykla H-D

PlnA� celoA?ivotnA� A?lenstvo – Full Life Membership, doA?ivotnA? platnosA?, pre majitela motocykla H-D

PridruA?enA� A?lenstvo – Associate Membership, platnosA? 1 aA? 3 roky, pre spolujazdca alebo blA�zku osobu plnA�ho A?lena. Sponzorom pridruA?enA�ho A?lena musA� byA? majiteA? motocykla H-D s platnA?m A?lenstvom v nadnA?rodnomA� H.O.G. so statusom Full Member alebo Full Life Member.

PridruA?enA� celoA?ivotnA� A?lenstvo – Associate Life Membership, celoA?ivotnA? platnosA?, pre spolujazdca alebo blA�zku osobu plnA�ho A?lena. Sponzorom pridruA?enA�ho celoA?ivotnA�ho A?lena musA� byA? A?len nadnA?rodnA�hoA� H.O.G. so statusom Full Life Member.

 

A?lenstvo v H.O.G.A�

AkA?koA?vek majiteA? motocykla Harley-DavidsonA� ( novA�ho alebo jazdenA�ho ) mA?A?e zA�skaA? plnA� A?lenstvo – Full Membership alebo plnA� celoA?ivotnA� A?lenstvo – Full Life Membership v nadnA?rodnej Harley Owners Group. PridruA?enA� A?lenstvo – Associate Memberships je navrhnutA� pre spolujazdcov plnA?ch A?lenov Harley Owners Group. Takisto aj pridruA?enA� A?lenstvo mA?A?e byA? celoA?ivotnA�A� – Associate Life Membership. VA?etky formy platnA�ho A?lenstva opravA?ujA? drA?itelov A?erpaA? vA?hody a sluA?by ponA?kanA� Harley Owners Group na celosvetovej A?rovni. PrehA?ad vA?hod nA?jdete na strA?nkeA�Harley-Davidson.

 

A?lenstvo v H.O.G.A� Bratislava Chapter Slovakia

Ak sa rozhodnete zdielaA? svoju radosA? z vlastnA�ctva motocykla Harley-Davidson s A?uA?mi s rovnakou vA?A?A?ou, chcete sa zA?A?astniA? spoloA?nA?ch jA?zd a akciA�, aktA�vne sa podielaA? na klubovom dianA�, A�oslovte miestny klub H.O.G. Bratislava Chapter a poA?iadajte o A?lenstvo.

 

Ladies of HarleyA�

A?lenskA? zA?kladA?a H.O.G. nie je zastA?penA? len vetrom oA?A?ahanA?mi chlapmi, ale v neprehliadnuteA?nej miere aj neA?nA?m pohlavA�m. Pre dA?my a sleA?ny zdielajA?ce rovnakA� nadA?enie spojenA� so znaA?kou Harley-Davidson bolo zaloA?enA� zdruA?enie Ladies of Harley, aby sa mohli viac zapA?jaA? do klubovA�ho A?ivota a zA?roveA? vyvA�jaA? aj vlastnA� aktivity. A?lenstvo v celosvetovom LoH je urA?enA� pre majiteA?ky motocyklov H-D, ako aj pre spolujazdkyne a je viazanA� na platnA� A?lenstvo v H.O.G. UchA?dzaA?ka o A?lenstvo v miestnom klube LoH Bratislava Chapter musA� byA? platnou A?lenkou nadnA?rodnA�hoA� H.O.G. a H.O.G. Bratislava Chapter.

Som majiteA?om novA�ho, doposial neregistrovanA�ho motocykla H-D, mA?m zA?ujem o plnA� A?lenstvo - Full Membership v H.O.G.

V mene A?lenov bratislavskA�ho Chapteru si s radosA?ou dovolujeme zablahoA?elaA? majitelovi novA�ho stroja Harley-Davidson ku splneniu snu, A?i A?alA?iemu prA�rastku do rodiny.

SA?A?asA?ou kA?py novA�ho, doposiaA? neregistrovanA�ho motocykla Harley-Davidson, je zA�skanie plnA�ho roA?nA�ho A?lenstva – Full Membership v nadnA?rodnom H.O.G. V tomto prA�pade zaloA?enie A?lenstva zabezpeA?A� autorizovanA? dealer Harley-Davidson, ktorA? VA?m motocykel predal.

Do 3 aA? 5 tA?A?dA?ov obdrA?A�te na vami uvedenA? adresu A?lenskA? balA�A?ek. SA?A?asA?ou balA�A?ku je aj A?lenskA? karta H.O.G. na ktorej je uvedenA� vaA?e A?lenskA� A?A�slo. V tomto okamihu nastane A?as vytvoriA? si svoj profil v systA�me H.O.G. TA?mto zA�skate prA�stup do A?lenskej zA?ny na internetovA?ch strA?nkach H.O.G., kde na vA?s A?akA? mnoA?stvo zaujA�mavostA� a s pomocou tohto nA?stroja budete schopnA?/A? spravovaA? svoj A?A?et, predA?A?iA? si A?lenstvo, ale aj vytvoriA? pridruA?enA� A?lenstvo – Associate Membership jednej osobe, ktorA? si sA?m/a zvolA�te. Otvorte si prosA�m strA?nku https://members.hog.com a vytvorte si svoj uA?ivatelskA? profil. Ak ste A?ena a mA?te zA?ujem staA? sa Ladies of Harley, mA?A?te tak urobiA?A� v jednom kroku pri vyplA?ovanA� formulA?ra, staA?A� odkliknA?A? moA?nosA? Ladies of Harley. Ak si nevytvorA�te A?lenstvo v LoH pri tvorbe profilu, niA? sa nedeje, k tomuto kroku sa mA?A?te kedykoA?vek vrA?tit v sekcii Manage my Membership/Update Membership Profile.

Na adresu uvedenA? v A?lenskom profile bude zasielanA? HOG Magazine (A?asopis), koreA?pondencia a inA� materiA?ly. Preto pri tvorbe profilu poskytnite takA� A?daje a kontakty, na ktorA?ch budete zastihnuteA?nA�.

Som majiteA?om motocykla H-D, mA?m zA?ujem o predA?A?enie alebo plnA� A?lenstvo - Full Membership v H.O.G

NovA� A?lenstvo

Gratulujeme k rozhodnutiu staA? sa A?lenom H.O.G. TA?to voA?ba otvA?ra dvere A?alA?ej komnaty motorkA?rkA�ho sveta s legendA?rnym menom Harley-Davidson. A?lenstvo v H.O.G. nie je len o vyuA?A�vanA� vA?hod a sluA?ieb, ktorA� sA? neocenitelnA� pri aktA�vnom jazdenA�, lebo majA? mnohonA?sobne vyA?A?iu hodnotu ako administratA�vny poplatok ale najmA�staA? saA� sA?A?asA?ou tejto komunity, znamenA? A?iA? svoj sen naplno.

Pre majiteA?ov motocyklov H-D sA? na vA?ber dva typy A?lenstva:

PlnA� A?lenstvo – Full Membership, roA?nA? poplatok 73 EURA�predplatiA? je moA?nA� max. na 3 roky

PlnA� celoA?ivotnA� A?lenstvo – Full Life Membership za poplatok 730 EUR

Oba typy A?lenstva sA? z pohA?adu oprA?vnenA� a moA?nostA� A?erpania vA?hod na rovnakej A?rovni. Rozdiel je iba v tom, A?e plnA? A?len – Full Member nemA?A?e zriadiA? pridruA?enA� celoA?ivotnA� A?lenstvo – Associate Life Membership.

Pre zaloA?enie novA�ho A?lenstva v H.O.G. pouA?ite tento odkaz: members.hog.com

A�PredA?A?enie A?lenstva

V prA�pade, A?e mA?te eA?te platnA� A?lenstvo vo velkom H.O.G., ale blA�A?i sa doba expirA?cie staA?A� navA?tA�viA? strA?nku na https://members.hog.com a po prihlA?senA� v sekcii Manage my Membership/Renew your Membership mA?A?ete vyplnenA�m formulA?ra a zaplatenA�m poplatku predA?A?iA? svoje A?lenstvo. Ak sa rozhodnete pri tejto prA�leA?itosti zmenit typ svojho A?lenstva na celoA?ivotnA� – Full Life Membership, mA?A?te tak urobiA?A� v rovnakej sekcii My Membership v poloA?ke Convert to Full or Life.

PoznA?mka: VA?etky A?kony a transakcie robte v rA?mci svojho A?A?tu iba za pouA?itia e-mailu uA? registrovanA�ho v systA�me H.O.G, ktorA? zA?roveA? slA?A?i ako prihlasovacie meno a je jednA?m z hlavnA?ch identifikA?torov vaA?ej osoby. PredA�dete tak duplikA?cii A?lenskA�ho A?A?tu. Takisto pri kA?pe novA�ho motocykla upozornite autorizovanA�ho dealera Harley-Davidson, A?e mA?te A?lenskA� A?A�slo H.O.G. AutomatickA� roA?nA� plnA� A?lenstvo v H.O.G. sA?visiace s kA?pou novej motorky bude priradenA� k uA? vytvorenA�mu osobnA�mu profilu

 

Obnova A?lenstva

Ak ste si z nejakA�ho dA?vodu nepredA?A?ili A?lenstvo v nadnA?rodnomA� H.O.G., nie je niA? stratenA�. VA?A? uA?A�vatelskA? A?A?et a�?A?ijea�? eA?te dva roky od skonA?enia poslednA�ho platnA�ho A?lenstva.

Pre prihlA?senie pouA?ite nA?sledujA?ci postup, predA�dete tak duplikA?cii A?lenskA�ho A?A?tu. Na strA?nke https://members.hog.com zvolte JOIN NOW, po otvorenA� dialogovA�ho okna na pravej strane pod nA?pisom WELCOME BACK zvolte SIGN IN, v A?alA?om kroku sa prihlA?ste k svojmu A?A?tu. Po prihlA?senA� zvolte Renewal Membership a postupujte ako pri predA?A?eniu A?lenstva viA?. odstavec hore.

Pri tejto prA�leA?itosti nezabudnite aktualizovaA? A?daje, ak nastala zmena.

Ak ste zabudli heslo alebo prihlasovacie meno (e-mail) alebo oboje, pouA?ite prA�sluA?nA� nA?stroje uvedenA� v okne pre prihlA?senie. Pre pripomenutie prihlasovacieho mena (e-mailu) budete potrebovaA? VIN motocykla, ktorA? ste mali uvedenA? v sA?vislosti s VaA?A�m A?lenstvom.

Ak sa vA?m nepodarA� prihlA?siA?, alebo vA?m systA�m zobrazA� sprA?vu, A?e vA?A? e-mail nemA? v evidencii, je stA?le eA?te A?anca zA�skaA? prA�stup k pA?vodnA�mu A?A?tu. Ale v takomto prA�pade uA? budete potrebovaA? pomoc asistenA?nej sluA?by nadnA?rodnA�hoA� H.O.G. kontakty TUA� .

Chcem zA�skaA? plnA� celoA?ivotnA� A?lenstvo - Full Life Membership v H.O.G.

Toto je rozhodnutie tA?ch, A?o majA? vo veci jasno. A?i ste majiteA?om A?plne novA�ho, A?i uA? registrovanA�ho motocykla Harley-Davidson, mA?A?te zA�skaA? plnA� celoA?ivotnA� A?lenstvo – Full Life Membership. CeloA?ivotnA� A?lenstvo mA?A?te zA�skaA? ako novA? A?len H.O.G., taktieA? mA?A?te k celoA?ivotnA�mu plnA�mu A?lenstvu konvertovaA? (prejsA?) z niA?A?A�ch A?rovnA� A?lenstiev, aj zo stavu, kedy nie ste v danom okamihu aktA�vnym A?lenom, ak ste A?lenstvo nepreruA?ili viac ako na dva roky.

NovA� A?lenstvo

Ak ste doposial nemali A?iadne A?lenstvo v H.O.G. prihlA?ste sa prosA�m pomocou tohto formulA?raA�

Po uskutoA?neniu platby obdrA?A�te obratom e-mailom povrdenie o platbe. Do 3 aA? 5 tA?A?dA?ov obdrA?A�te na vami uvedenA? adresu A?lenskA? balA�A?ek. SA?A?asA?ou balA�A?ku je aj A?lenskA? karta H.O.G. na ktorej je uvedenA� vaA?e A?lenskA� A?A�slo. V tomto okamihu nastane A?as vytvoriA? si svoj profil v systA�me H.O.G. TA?mto zA�skate prA�stup do A?lenskej zA?ny na internetovA?ch strA?nkach H.O.G., kde na vA?s A?akA? mnoA?stvo zaujA�mavostA� a s pomocou tohto nA?stroja budete schopnA?/A? spravovaA? svoj A?A?et, predA?A?iA? si A?lenstvo, ale aj vytvoriA? pridruA?enA� A?lenstvo – Associate Membership osobA?m, ktorA� si sA?m/a zvolA�te. Otvorte si prosA�m strA?nku https://members.hog.com a vytvorte si svoj uA?ivatelskA? profil. Ak ste A?ena a mA?te zA?ujem staA? sa Ladies of Harley, mA?A?te tak urobiA?A� v jednom kroku pri vyplA?ovanA� formulA?ra, staA?A� odkliknA?A? moA?nosA? Ladies of Harley. Ak si nevytvorA�te A?lenstvo v LoH pri tvorbe profilu, niA? sa nedeje, k tomuto kroku sa mA?A?te kedykoA?vek vrA?tit v sekcii Manage my Membership/Update Membership Profile.

Na adresu uvedenA? v A?lenskom profile bude zasielanA? HOG Magazine (A?asopis), koreA?pondencia a inA� materiA?ly. Preto pri tvorbe profilu poskytnite takA� A?daje a kontakty, na ktorA?ch budete zastihnuteA?nA�.

logo harley-davidsonlogo harley-davidson