viagra online po box ok parrocchiamodigliana.it, parrocchiamodigliana.it, parrocchiamodigliana.it, parrocchiamodigliana.it, parrocchiamodigliana.it, parrocchiamodigliana.it, parrocchiamodigliana.it, parrocchiamodigliana.it. , viagra online po box ok, viagra online po box ok, viagra online po box ok, viagra online po box ok, viagra online po box ok, viagra online po box ok, viagra online po box ok. BRATISLAVA CHAPTER

PlatnA? A?len nadnA?rodneho H.O.G. mA? moA?nosA? sa uchA?dzaA? o A?lenstvo v miestnom klube, tzv. Chaptery. Je to vA?bornA? prAi??leA?itosA? ako stretnA?A? novA?ch priateA?ov sAi??rovnakA?mi zA?ujmami aAi??podobnA?m pohA?adom na svet, zA?A?astA?ovaA? sa na klubovA?ch akciA?ch aAi??sA?A?asne sa podieA?aA? aj na ich realizA?cii, uA?Ai??vaA? si konAi??A?ek ako zA?bavu, ale hlavne jazdiA? sAi??A?uA?mi, ktorA?chAi?? filozofia A?ivotaAi?? je blAi??zka Tvojej. Odmenou za aktAi??vne A?lenstvo v miestnom klube jeAi?? mnoA?stvo benefitov a akciAi?? zabezpeA?ovanA?ch H.O.G. Bratislava Chapter Slovakia.

InformA?cie pre uchA?dzaA?ov o A?lenstvo v HOG Bratislava Chapter

VA?A?enA? A?lenka, A?len Harley Owners Group,

A?akujeme za tvoj zA?ujem oAi??Harley Owners Group Bratislava Chapter a dovoA?ujeme si predloA?iA? zA?kladnA? informA?ciu ako sa uchA?dzaA? o A?lenstvo v naA?om miestnom klube.

Tak ako vA?etky HOG Chapters mA? aj nA?A? miestny klub svoje kritAi??ria pre prijatie novA?ch A?lenov,Ai??rozhodujeAi?? sa samostatne aAi??nezA?visle. Na komunikA?ciu so zA?ujemcami a prijatie novAi??ho A?lena, nie sA? stanovenAi?? A?iadne lehoty.

ZA?ujemcom o A?lenstvo v H.O.G. Bratislava Chapter doporuA?ujeme na zaA?iatok prAi??sA? na nA?A? klubovA? veA?er (prvA? A?tvrtok v mesiaci v Harley Saloon o 18:00) a zajazdiA? si s nami na niektorej z otvorenA?ch akciAi?? zabezpeA?ovanA?ch HOG Bratislava Chapter, poprAi??pade absolvovaA? individuA?lne jazdy s niektorA?m z naA?ich Road Captains. ZA?ujemcovi bude pri tA?chto prAi??leA?itostiach patrA?nom jeden z naA?ich A?lenov, ktorA? pomA?A?e s oboznA?menAi??m chodu nA?A?ho klubu.

PokiaA? po tA?chto stretnutiach dospejeA? k zA?veru, A?e sa medzi nami cAi??tiA? dobre, si pripravenA? aktAi??vne sa podielaA? na realizA?cii klubovA?ch aktivAi??t a tvoj zA?ujem oAi??A?lenstvo vAi??H.O.G. Bratislava Chapter trvA?, mA?A?eA? napAi??saA? mail na adresu membership@hog.sk sAi??tvojimi zA?kladnA?mi A?dajmi, A?Ai??slom tvojej A?lenskej karty vAi??medzinA?rodnom H.O.G., jej dA?tumom platnosti aAi??kontaktom na tvoju osobu. Na zA?klade tvojho emailu A?a budeme kontaktovaA?.

logo harley-davidsonlogo harley-davidson