BRATISLAVA CHAPTER

PlatnA? A?len nadnA?rodneho H.O.G. mA? moA?nosA? sa uchA?dzaA? o A?lenstvo v miestnom klube, tzv. Chaptery. Je to vA?bornA? prA�leA?itosA? ako stretnA?A? novA?ch priateA?ov sA�rovnakA?mi zA?ujmami aA�podobnA?m pohA?adom na svet, zA?A?astA?ovaA? sa na klubovA?ch akciA?ch aA�sA?A?asne sa podieA?aA? aj na ich realizA?cii, uA?A�vaA? si konA�A?ek ako zA?bavu, ale hlavne jazdiA? sA�A?uA?mi, ktorA?chA� filozofia A?ivotaA� je blA�zka Tvojej. Odmenou za aktA�vne A?lenstvo v miestnom klube jeA� mnoA?stvo benefitov a akciA� zabezpeA?ovanA?ch H.O.G. Bratislava Chapter Slovakia.

InformA?cie pre uchA?dzaA?ov o A?lenstvo v HOG Bratislava Chapter

VA?A?enA? A?lenka, A?len Harley Owners Group,

A?akujeme za tvoj zA?ujem oA�Harley Owners Group Bratislava Chapter a dovoA?ujeme si predloA?iA? zA?kladnA? informA?ciu ako sa uchA?dzaA? o A?lenstvo v naA?om miestnom klube.

Tak ako vA?etky HOG Chapters mA? aj nA?A? miestny klub svoje kritA�ria pre prijatie novA?ch A?lenov,A�rozhodujeA� sa samostatne aA�nezA?visle. Na komunikA?ciu so zA?ujemcami a prijatie novA�ho A?lena, nie sA? stanovenA� A?iadne lehoty.

ZA?ujemcom o A?lenstvo v H.O.G. Bratislava Chapter doporuA?ujeme na zaA?iatok prA�sA? na nA?A? klubovA? veA?er (prvA? A?tvrtok v mesiaci v Harley Saloon o 18:00) a zajazdiA? si s nami na niektorej z otvorenA?ch akciA� zabezpeA?ovanA?ch HOG Bratislava Chapter, poprA�pade absolvovaA? individuA?lne jazdy s niektorA?m z naA?ich Road Captains. ZA?ujemcovi bude pri tA?chto prA�leA?itostiach patrA?nom jeden z naA?ich A?lenov, ktorA? pomA?A?e s oboznA?menA�m chodu nA?A?ho klubu.

PokiaA? po tA?chto stretnutiach dospejeA? k zA?veru, A?e sa medzi nami cA�tiA? dobre, si pripravenA? aktA�vne sa podielaA? na realizA?cii klubovA?ch aktivA�t a tvoj zA?ujem oA�A?lenstvo vA�H.O.G. Bratislava Chapter trvA?, mA?A?eA? napA�saA? mail na adresu membership@hog.sk sA�tvojimi zA?kladnA?mi A?dajmi, A?A�slom tvojej A?lenskej karty vA�medzinA?rodnom H.O.G., jej dA?tumom platnosti aA�kontaktom na tvoju osobu. Na zA?klade tvojho emailu A?a budeme kontaktovaA?.

logo harley-davidsonlogo harley-davidson